Geofagsamling i HFK

tirsdag 5 mai 2009, kl. 19:21 | Publisert i Geofag, vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , , , , , ,

I morgen er det FAUsamling for geofaglærere på Skolelab’en i Bergen. Tema er Eksamen og Vurdering. Det føles på mange måter som om dette kommer litt for seint, men samtidig gjelder vel fortsatt “Bedre seint enn aldri”.

Jeg ser virkelig frem til å møte de andre geofaglærerne igjen – utrolig viktig arena når vi alle (stort sett) er alene som geofaglærere på våre skoler. I tillegg er jeg veldig glad for at Pål Kirkeby Hansen skal delta, siden han både satt i læreplangruppen for geofag og sitter i eksamenskomitéen for geofag. Kanskje vi kan få svar på spørsmål vi nå sitter med etter å ha vært gjennom læreplanene i geofag?

Jeg håper også at denne dagen skal gi oss tid og rom til å jobbe med vurderingskriterier (eller kjennetegnmåloppnåelse) i geofag. Det ville vært en fordel om vi tenker noenlunde likt, særlig med tanke på at det sannsynligvis vil være oss i denne gruppen som skal sensurere for hverandre på muntlig eksamen. Da er det greit at vi er noenlunde enige om hva som står i læreplanen.

Ellers er jeg ikke helt ferdig med å komme med referater fra prosjektmøtet i Italia, men det er travle dager for tiden, så blogginnleggene kommer når de kommer 🙂

Bilde: “I’m sorry, I can’t be perfect” by Léoo, found via http://www.compfight.com/

Dei gode døma: Auka læringsutbytte med ny vurderingspraksis og aktiv bruk av kompetansemål – Arendal vgs

torsdag 23 april 2009, kl. 17:43 | Publisert i Konferanser og kurs, vurdering | 2 kommentarer
Stikkord: , , , , , ,

Foredrag av lærer og elever fra Arendal vgs. Dette blir et annerledes foredrag (håper jeg iallfall) siden to elever deltar. Kanskje har elever etter 12års skolegang blitt lik oss i sine presentasjoner? Blir spennende.

Arendal vgs – nesten ren stusp-skole

Starter med de konkrete kravene i henhold til opplæringsloven. Bruker de nye paragrafnumrene (etter høringsdebatten tidligere i vinter? hmmm, sjekke dette)

§3-1 forskriftsfestet rett til å kjenne vurderingskriteriene

§3-3 kun kompetansemålene som er grunnlaget for vurdering, unntaket er kroppsøving i grunnskolen, på vgs er dette på høring (to forslag i høringsutkastet) jeg er litt usikker på om man bør bruke kommende paragrafer helt enda…

Eleven mener at det er lettere å lese lærestoffet når de kjenner kriteriene.

Elevene tar utgangspunkt i §3-11 Underveisvurdering – tilpasset opplæring er viktig, men kan deles inn i grupper (tre grupper per klasse, ikke til hver enkelt elev)

Halvtårssamtalen mellom faglærer og elev: elevene ønsker oftere tilbakemeldinger, kan ha skriftlige samtaler via chat, og dette kan skje ofte. Det står ingenting i forskriften om hvordan samtalen skal skje, kan derfor skje via chat/forum/mail etc.

Terminkarakteren skal nå erstattes av halvtårsvurdering med og uten karakter (dette føles litt som en gjennomgang av høringsutkastet fra Udir, og ikke om hvilken praksis disse har erfaring med fra egen skole. Hmmm, det var ikke dette jeg hadde håpet på…)

Det fokuseres på lærerens vurderingsplikt. Læreren må legge opp undervisningen på en sånn måte at eleven føler at han/hun bør være tilstede. (kan du komme med eksempler? Jeg føler meg lurt, jeg kom hit for å høre noe annet, dette føles som en utsending av Udir og ikke en lærer med sine elever som skal snakke om sin praksis i klasserommet og det økte læringsutbyttet)

Fokus på det nye med elevers plikt og rett til å kunne vurdere sin egen læring.

Eleven fokuserer på at den plikten de har til å gi en egen vurdering etter at lærer har gitt sin vurdering øker elevens læringstrykk. (Her kom det noe matnyttig!)

Elevers logg (denne loggen inneholder elevens kommentarer på hva læreren har hjulpet/veiledet eleven med denne dagen/timen/uken etc) kan legges i mapper på lms, og dermed har læreren dokumentasjon på at det er gitt underveisvurdering uten karakter (flott, jeg håper jeg får pliktoppfyllende elever… ;-p)

Fagkompetanse = faglig kunnskap + faglig metode + faglig refleksjon og drøfting
inneholder at eleven skal kunne terminologi i større grad enn i R94

Kildekritikk er viktigere innenfor LK06, kompetansebegrepet inneholder evne til å bruke flere ulike kilder

Eleven sier at “Grep”  (læreplanene) er godt organisert og lett å finne frem i, jeg vet ikke om mine elever er helt enige. Hmmm, jeg må kanskje sette av mer tid til dette i starten i skoleåret.

Kompetansemålene – Vurderingskriterier – Læringsmål (hvordan skal eleven gå frem for å nå valgt kompetansenivå) – Underveisvurderingen – Sluttvurderingen

Det visst viktig nå at man ikke måler ett og ett kompetansemål, det er viktig å måle flere kompetansemål samtidig. (føles fortsatt som om det er Udir som snakker, jeg lurer på om denne læreren sitter i en nemnd i Udir? og kanskje hun har brukt opplæringsloven med forskrifter i sin undervisning i Rettslære?)

Det vises eksempler på vurderingskriterier, som må være konkrete og generelle (men de kriteriene som ble vist var veldig generelle, ser ut som de som tidligere i dag ville gitt elevresponsen “vi ble ikke noe klokere”)

Eksempel på lokalt gitte læringsmål:

 1. Dette skal du jobbe med
 2. Læringsressurser
 3. Forslag til læringsaktivitet
 4. Forslag til metodevalg
 5. Vurderingsform

Alle disse er delt inn i rød, gul og grønn løype, dette er tilpasset undervisning av grupper av nivåer. (men eleven sier at du må holde deg til et nivå, den likte jeg ikke, lærer sier at eleven kan bytte i løpet av skoleåret, men noen elever er sterk i noen deler av fag og svakere i noen deler, eller noen deler av metoden, det må være mulig å blande kompetansenivå vel?)

Lærers vurdering uten karakter: mestringpunkt og vekstpunkt

Elevs vurdering: vurdering av egen kompetanse, mestringspunkt og vekstpunkt

I praksis:

 • eleven leverer inn alle arbeidsoppgaver, diskusjoner, leksehring
 • tester prøver innleveringer
 • viktig med vurderingsfrie soner

Eksempel på underveisvurdering – inneholder:

 1. Faglig nivå og utviklingen din (lav, middels, god, svært god)
 2. Mestringspunkt (to ting)
 3. Vekstpunkt i faget (to ting)
 4. Elevkommentar (eleven må begrunne sin egen vurdering; ulike former – skriftlig, muntlig, digitalt, spørreskjema, notat, logg; viktig å få signatur på at systematisk egenvurdering er gitt)

Her var det nyttig igjen! Dette skal jeg ta med meg inn i egen praksis. Men jeg ser at de har en egen modul i Fronter (IUP-verktøy) til å legge dette ut. Finnes det noe tilsvarende i ITSL? Noen som vet?

Elevene er fornøyd fordi de føler at konkrete læringsmål motiverer til læring. Det er lettere å komme seg videre i læringen når man vet hva som skal til for å komme på et høyere kompetansenivå.

Eleven er veldig fornøyd med Fronter fordi alt er på datamaskinen i stedet for på lapper. (og der er vi helt enige 😀 )

Foredraget er slutt, min sluttkommentar:

Dette var en blanding av det jeg hadde håpet på og en kampanje for den neste forskriften som kommer. Det er viktig at du som har lest dette ikke tar alt som et referat fra foredraget, men at det er krydret av mine egne tanker. Sannsynligvis preget av at dette er siste foredrag på dagen, og jeg kanskje har mindre sperrer på hva jeg skriver…

Elevene får anmerkninger hvis de ikke vurderer seg selv! (Viktig kommentar, den kom etter spørsmål fra salen 😉 )

Forskning møter praksis: “Challenges and Opportunities in Digital Assessment” – Kari Smith

torsdag 23 april 2009, kl. 16:34 | Publisert i Konferanser og kurs, vurdering | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , ,

Kari Smith – hennes fokusområde er vurdering (NB – dette referatet er også fylt opp av en del av mine egne tanker underveis NB)

Tidligere har her vært et foredrag om hvordan man kan vurdere kreativt arbeid… KS henviser til dette først.

Outline:

 1. Dance Dance Revolution
 2. Assessment in general
 3. ICT & assessment
 4. Challenges
 5. Opportunities
 6. Conclusions

Assessing learning using ICT, and not assessing learning with ICT.

The instructional encounter is a meeting point between (motivation for) learning, assessment and teaching – feed, back and forward

Evaluation – Assessment line

Evaluation / Assessment

Psychometric / Personal

External / Internal

International tests, national tests, regional tests, school tests ||
class tests, prosjects, portfolios, indivual feed forward

Evaluation of the system || Assessment of and for student’s learning

This distinction is often blurred, espescially among the policy makers.

Finn artikkel av Smith 2009 (dichotomies)

Ønsker å gå fra formativ og summativ vurdering til internal assessment til external assessment, og at den summative vurderingen består av en samling av intern og ekstern vurdering. (mappevurdering?)

Læringsteori:

 1. behaviorisme – lett å måle kunnskap
 2. kognitiv konstruktivisme – vanskeligere å vurdere, fordi kunnskapen er konstruert av den som lærer
 3. sosiokulturell konstruktivisme – enda vanskeligere, fordi det avhenger av hvilke personer som deltar i læringsprosessen (enda et argument for å bruke sosiale nettsamfunn i læringsprosessen? lettere å være trygg på at der finnes en større bredde i gruppen som finnes rundt den lærende?)

CAT = computer adaptive testing, har satt oss 30 år tilbake i forhold til vurdering for læring. 1980 og 1990tallet: langt mer fokus på vurdering for læring, CAT og MC-spørsmål satte oss tilbake til rett/galt, bare ett rett svar (lavere kognitivt nivå), kontinuerlige tilbakemeldinger (fortsatt rett/galt), hvis studenten gjør kreative feil, så vil den ikke bli kreditert for dette, lett hvis du har en stor gruppe som skal vurderes

KS synes CAT er bra til å sette den første diagnosen, for å få et bilde av hvordan gruppen ligger an. Men vi må være klar over hva vi kan bruke det til, og hva vi ikke kan bruke det til.

Det er lett å undervise til CAT-tester, det er lett å forberede seg for studentene til denne typen tester. 30% av en students score på tester henger sammen med at studenten er kjent med testteknikken (noe som gjør det viktig at elevene er trent på eksamensformen) Så når vi har et resultat vet vi ikke om vi har målt teknikk eller kunnskap.

Gray 2007, det er vanskelig for lærere å nedre vaner og tradisjoner: Lærere gjør en egenvurdering vil det være positivt i sum for meg å ta innover meg det nye? Han/hun ser fordeler og ulemper ved å endre sin praksis, setter dette opp mot hverandre, og ender på et svar. Hvis han/hun synes dette virker i sum negativt, så endres ikke praksisen UANSETT hva myndighetene (eller oss ferske lærere) sier. De er villige til å ta risker ved å si “min undervisning overlever alle reformer” (anm: mine ord).

Utfordringer

Computer literacy

Mange lærere føler at de har mistet autoritet når PC’en kom inn i klasserommet

Plagiering, dette er et økende problem. IKT skaper problemet, men det kan også løse det.

“Alt som glimrer er ikke gull”

Hva vurderer vi? Struktur eller innhold? Dette kan vi løse ved å være tydelige ved hva vi vurderer. Vurderingskriterier er viktig. I forskningen må alt være i veldig strenge former, slik at det bare blir innholdet som vurderes og ikke strukturen. Vi må være tydelig på hvor viktig er struktur, og hvor viktig er innhold.

Muligheter

Feedback and feed forward

Det er studenten som avgjør hva han/hun bruker vurderingen til. MEN læreren kan i stor grad legge til rette for og veilede studenten til å bruke vurderingen videre, så lenge den inneholder mer enn en karakter. Her er IKT viktig, det gjør det lettere med en dialog online med elevene i etterkant av en vurdering (her vil lærerne igjen spørre – hva med tiden?)

Feedback = assessment of learning

Feed forward = assessment for learning

Gardner’s multiple intelligences – IKT gjør det mulig for flere å presentere sine kunnskaper og ferdigheter

FN’s barnekonvensjon – elevene har rett til å få og gi informasjon på den måten de ønsker det selv.

I klasserommet må vi finne en balanse mellom utfordringer og kompetanse. Farer er angst (for vanskelig) og kjedsomhet (for lett)

Svak vurderingspraksis – vurderingssituasjonen har ingenting med virkeligheten å gjøre

Sterk vurderingspraksis – autentiske oppgaver

Kompleks læring – trigger høyere kognitive nivå – hvordan vurdere dette? Det er mulig ved bruk av IKT, følge hvem som har gjort hva (jeg tenker her – bruk av Wiki til denne typen oppgaver er veldig bra – jeg ser der hvem som har gjort hva i dette felles prosjektet, og kan veilede og vurdere hver enkelt elev på den måten)

Konklusjoner

Meta-perspektiver

 • påvirker bruken av IKT i undervisning, læring og vurdering
 • det er ikke teknologien som stopper oss, men holdninger og troen på oss og teknologien
 • elevens verden er digital, IKT er en integrert del av denne verdenen
 • IKT alene garanterer ingen god vurdering, det er lærerens egen kompetanse som er viktigst
 • IKT er et pedagogisk verktøy som må brukes med en profesjonell og faglig vurdering av bruken

Spørsmål fra salen: det vanskelige er å finne de gode kriteriene? KS svarer: det viktigste er å få denne diskusjonen opp og frem (JA!!) og sette av tid til å jobbe med dette (JA!!! hører alle som jobber i skoleledelse dette?) og inkludere elevene i dette arbeidet

Vurderingsrubrikker for Wikiskriving

lørdag 11 april 2009, kl. 11:22 | Publisert i vurdering, Web2.0 | 15 kommentarer
Stikkord: , , ,

Mitt første forsøk på å lage rubrikker til vurdering er laget fordi jeg var usikker på hvordan jeg skulle vurdere mine elevers arbeid på Wikisiden(e) vår(e). “Kanskje dette er tiden for å lage et vurderingsskjema?” Jeg fant litt hjelp via FlatClassroomProject og Westwoods wikiside, i tillegg til Fjørtofts bok. Men jeg tar gjerne i mot kommentarer fra dere der ute også, enten generelle kommentarer til rubrikkene (noen som har brukt rubrikker i vurderingen tidligere?) eller fokuset bak Wikiskrivingen (garantert noen som har mer erfaring ved bruk av Wiki i undervisningen enn meg).

Tanken er å bruke disse rubrikkene for alt Wikiarbeid i geofag, og at jeg bruker “kjennetegn på måloppnåelse” tilknyttet læreplan i tillegg, for hvert enkelt tema. Jeg har jo ikke klart å lage disse enda (*sukk* enda en ting som alltid skulle vært gjort), men tanken er at jeg i alle fall skal klargjøre de mer presist for de temaene som har vært en del av wikiarbeidet med elevene. (Og hvis noen lurer? Joda, jeg har en tendens til å kaste meg uti ting som jeg ikke alltid helt aner konsekvensene av, eller starte prosjekter som jeg ikke har tenkt helt gjennom og ikke helt vet hvor ender. Elevene blir litt prøvekaniner, men det er vel ulempen og fordelen ved å ha en fersk lærer, eller?)

Rubrikker for Wiki – Google Docs

image

Vurderingssituasjon som læringsarena?

torsdag 2 april 2009, kl. 22:02 | Publisert i Geofag, Refleksjon, vurdering | Legg igjen en kommentar
Stikkord: , , , , ,

I morgen skal jeg gjennomføre “skriflig prøveeksamen” i Geofag 2. Elevene fikk ut forberedelsesdelen for en uke siden, siden de tross alt har full pakke undervisning i andre fag ved siden av å skulle forberede seg til heldagsprøven. Jeg har prøvd å få elevene til å knytte forberedelsesdelen opp mot læreplanen: “Hvilke læreplanmål klarer dere å knytte til det oppgitte temaet?” Ved en felles gjennomgang sammen med elevene klarte vi/de å sette opp en liste over aktuelle læreplanmål OG hvilke ressurser de burde bruke for å innhente informasjon. Dette er helt klart en læringsarena for elevene. Dette er også grunnen til at jeg har valgt å ha denne heldagsprøven i god nok tid før elevene eventuelt skal opp til skriftlig eksamen, fordi det er en ny måte å jobbe på – elevene har ingen erfaring med den type vurderingssituasjon, og jeg har ikke lært noe om denne typen vurderinger på PPU, eller erfart det som lærer. Jeg er svært spent på hvordan besvarelsene blir i morgen. Og ikke minst elevens respons på denne typen oppgaver i ettertid.

Ellers hadde jeg en lang samtale med en “kollega” i ettermiddag. Veldig godt å få luftet litt frustrasjon med en som også sitter alene med ansvaret for Geofag 1 og Geofag 2 på sin skole. Det er godt at man ikke er alene om å slite med de samme tingene. Det skal bli godt med en ny fagsamling igjen i mai, og da heldigvis sammen med et medlem av læreplangruppen OG eksamenskomitèen. Temaene denne gangen blir Eksamen og Vurderingskriterier. Vi (les geofaglærere) kommer nok til å prøve å få de (les sentrale myndigheter) til å forstå at de bør utvikle noen felles vurderingskriterier, som er litt mindre generelle enn de som nå ligger ute.

I dagens samtale kom det også frem at andre geofaglærere i fylket setter stor pris på den innsatsen jeg har gjort for faget i fylket. Sånt varmer! MYE. Så jeg er litt gladere i dag 🙂

Og snart er det påskeferie – først en helg med Vossajazz og alpinkjøring, senere i påsken venter hytte-til-hytte-tur i Jotunheimen. Alle rettebunker skal bli liggende igjen hjemme 😉

 

Bilde: "Inauguration/Exam Day" av Ben+Sam, lagt ut via FlickrCC

Vurdering, rubrikker, ensomhet og refleksjon

onsdag 1 april 2009, kl. 16:42 | Publisert i Geofag, Refleksjon, vurdering | 2 kommentarer
Stikkord: , , , ,

De siste månedene har jeg brukt mye tid på å lese edublogger og oppdatere meg innenfor den sosiale web’en, og gjennom bloggere og Twitter har jeg blitt kjent med masse gode (gratis) IKT-verktøy. I den siste tiden har det versert en del om vurdering og bruk av rubrikker til vurdering, og også jeg har skaffet meg Henning Fjørtofts bok “Effektiv planlegging og vurdering”. Flere av lærerne jeg følger med på i edubloggosfæren jobber mye med å teste ut disse metodene, og jeg tenker “jeg har også lyst til å teste dette”. Men jeg kommer ikke helt i gang, og jeg vet veldig godt hvorfor.

Som  geofagslærer må jeg jobbe mye alene – det er et helt nytt fag i den videregående skole, jeg er fersk som lærer, og det er fortsatt ikke veldig mange skoler som tilbyr geofag som programfag. Det betyr at jeg 1) jobber alene på skolen, 2) ikke har et “gammelt fag” fra R94 jeg kan gå tilbake til for å få tips om oppgaver og opplegg, 3) det finnes ingen “gamle travere” som man kan spørre om hjelp når det butter i mot. Å jobbe så mye alene har gjort at jeg begynner å kjenne at jeg i alle fall har lyst til å jobbe tettere med folk hvis jeg skal kaste meg over flere nye ting enn å få geofaget opp å gå. En av de viktigste grunnene til at jeg har valgt å gå over til å jobbe i skolen er fordi jeg liker å jobbe sammen med folk – både ved formidling, men også ved samarbeid. Før jeg begynte på PPU jobbet jeg som forsker, grunnen til at jeg forlot dette yrket var fordi jeg satt for mye alene foran datamaskinen, og det ble forferdelig ensomt – for en som meg 😉 Den store forskjellen nå er jo at dagene tross alt brytes opp av undervisning pluss at jeg sitter på et arbeidsrom med 20 lærere i stedet på et kontor alene. Det blir derfor mange avbrekk i løpet av arbeidsdagen, og det er godt for en som meg! Men det er sjeldent at disse avbrekkene brukes til faglig-pedagogisk utvikling, og det har jeg begynt å savne.

De første par årene som lærer har man som oftest mer enn nok med å overleve – komme seg gjennom skoleåret – komme gjennom pensum – rett og slett holde hodet over vannet. I denne perioden har det vært fantastisk med gode kollegaer som jeg har kunnet bare prate tull og tøys med, fordi jeg har hatt behov for avbrekk. Nå vil jeg ha noe mer!

Så jeg har begynt å leke med tanken på å få til et forum lokalt på skolen der vi kan diskutere pedagogisk utvikling, for eksempel i forhold til vurderingspraksis. Jeg innser at en del tema innen vurdering er fagspesifikt, men mye kan diskuteres på tvers av fag. Jeg har eksempelvis lyst til å teste ut rubrikker i egen undervisning, både for å planlegge, lage vurderingssituasjoner og til retting. Men jeg kjenner at jeg veldig veldig gjerne skulle sittet sammen med andre kollegaer når jeg starter med dette. Jeg er alene om geofag, og ganske alene om sosial web her på skolen, (og samarbeidet i matematikk kunne vært mye bedre…), så jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbe sammen med andre lærere i “mitt nye prosjekt” (det føles litt som om det å starte geofag var mitt første prosjekt i skolen, som har avledet diverse andre prosjekter, og som om å kaste seg ut i de sosiale nettsamfunnene i jobbøyemed også har vært et skoleprosjekt for meg).

Kanskje hadde det vært lettere om det hadde vært flere geofaglærere i edubloggosfæren, jeg føler meg litt alene her også… Jeg er misunnelig på norsklærerne som deler tanker og ideer i sine fag via blogger og Twitter. Dette er jo nesten enda viktigere for oss som underviser små fag, der vi bare er en lærer på hver skole.

Så hvis du som leser dette er geofagslærer, og blogger, gi meg en lyd, jeg vil gjerne følge bloggen din!

Hvis du som leser dette er geofaglærer, men ikke blogger selv, så bli gjerne med i Twitterverdenen. Hvis du lurer på hva Twitter er, ta en titt på Svend Andreas Horgens blogginnlegg fra desember, eller se gjennom dette klippet på youtube.

Hvis du som leser ikke er geofaglærer, men kjenner en geofaglærer – tips han/henne om at det finnes (en) geofaglærer(e) her ute som ønsker tettere samarbeid.

Dagens lille hjertesukk…

Bilder:

Forsiden av Henning Fjørtofts bok “Effektiv planlegging og vurdering”

Loneliness” lagt ut via FlickrCC av Fabiolo

Old skool” lagt ut via FlickCC av Patrick Q

Underveisvurdering uten karakter og dokumentasjon

mandag 16 februar 2009, kl. 19:26 | Publisert i Digital skole, Skolepolitikk, vurdering | 3 kommentarer
Stikkord: , , , ,

I dag var temaet for fellesmøtet på “Stusp” underveisvurdering uten karakter. Bakgrunnen for dette er opplæringsdirektørens administrative vedtak når det gjelder dokumentasjon av vurdering: “Vedtaket seier at skolane skal ha eit system som viser at det er dokumentert at elevane har fått vurdering utan karakter. Det seier også at alle karakterar som er gitt i løpet av skoleåret, skal registrerast i SkoleArena/Vurdering”. Opplæringsdirektøren har gitt skolene i Hordaland fylkeskommune 3 ulike alternativer på hvordan vi kan dokumentere at det er gitt en vurdering uten karakter:

“Skolane skal ha eit system som viser at det er dokumentert at elevane har fått vurdering utan karakter. Dette kan t.d. gjerast ved at

 • faglærar gir ei beskrivande oppsummering av korleis vurderingsarbeidet har vore gjort i høve til kvar elev. Oppsummeringa skal leverast rektor.
 • faglærarar som bruker SkoleArena eller It’s learning i rettleiinga av elevane, kan dokumentere vurderinga her.
 • eleven signerer (med dato) på ei liste at vurdering er gitt.”

Som superbruker på ITSL og Skolearena ble jeg bedt om å vise den praktiske måten man kan bruke Skolearena til en underveisvurdering uten karakter. I Skolearena kan man nå velge “Samtale” som vurderingssituasjon. Jeg viste kollegaene mine en mer omfattende variant – der man kan bruke det “store feltet” til å beskrive hvordan elevene ligger an innenfor hvert enkelt kompetansemål i læreplanen. Naturlig nok var det mange av kollegaene mine som ikke var spesielt glad i denne varianten. Det var for mye arbeid med dette. For min del så jeg hvordan dette kunne fungere som en tydeliggjøring for elevene hvordan vurderingssituasjoner og læreplan henger sammen.

Etter min introduksjon om den praktiske delen var det tid for diskusjon om hvordan vi ønsker å gjøre dette hos oss. Men jeg hadde (og har) feber, så jeg gikk hjem. Jeg vet dermed ikke hvor vi ender hos oss, men jeg har iallfall selv sett hvordan en grundig underveisvurdering kan være til nytte for meg som lærer (hvordan har jeg testet de ulike kompetansemålene) og for elevene i forhold til en bevisstgjøring rundt læreplanen. Den endelige standpunktkarakteren skal jo vise til den kompetansen elevene har opparbeidet seg innenfor læreplanens målsetninger.

Vurdering

onsdag 12 november 2008, kl. 12:00 | Publisert i vurdering | 2 kommentarer
Stikkord:

Tiden går fort for tiden. Det er så masse som skjer i livet at jeg ikke har fått tid til å blogge noe i det hele tatt. Men akkurat nå sitter jeg prøvevakt, og da er det tid til å skrive litt igjen.

Det som jeg har vært mest opptatt av i det siste er vurdering i geofag. Hvordan lage de gode vurderingssituasjonene? Hvordan kan prøvene jeg lager gi et riktig bilde av kompetansenivået til elevene?

På planleggingsdagen 7.november, i Hordaland fylkeskommune, deltok jeg på et vurderingsseminar for realfagslærere. Dette seminaret tok i størst grad for seg todelt eksamen i biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Ingenting om de nye realfagene. Det kom egentlig ikke opp så mye nytt her – det er det samme som vi iallfall diskuterte da jeg tok PPU for et par år siden. Etter en vurderingssituasjon er det viktig at eleven får en tilbakemelding som gjør at de kan jobbe for å komme seg videre, og ikke bare en karakter eller en poengsum, de trenger en liten vurderingstekst, noe som kan hjelpe dem videre. Tips til å oppnå en høyere kompetanse, tips til hvordan de kan lære mer.

Det som var interessant, var å ta seg tid til å lese gjennom vurderingsveiledningen til eksamensoppgaven i Geofag2. Det fikk meg til å tenke litt på hvordan jeg bør legge opp de skriftlige prøvene i geofag. Prøven som elevene mine sitter med i dag har en helt klar todeling. Første oppgave er ren reproduksjon – her skal elevene bare forklare en masse begreper innen hydrologi. Som den matematiker jeg er, klarer jeg jo ikke å legge poengsummene helt vekk, så jeg har lagt opp til at denne begrepsdelen av oppgaven gir en tredjedel av maksimal poengsum – altså, klarer du å beskrive alle begrepene, uten å måtte bruke de, så gir det en 2’er. Resten av oppgavene er mer dybdeoppgaver, der de må knytte begrepene til prosesser, forklare prosesser, tolke figurer og tabeller. Jeg er redd for at det er en litt for omfattende prøve jeg har satt i gang i dag, men det vil tiden vise. De har foreløbig ikke sagt noe her de sitter, så kanskje jeg har truffet på arbeidsmengden?

Problemstillingen er vel at vi har ikke en oppgavebank i geofag, siden det er et nytt fag, og veien blir til mens vi går. Jeg ønsker vel at vi som underviser geofag kunne laget en slik oppgavebank sammen?

Skolearena og vurderingsmodulen

torsdag 23 oktober 2008, kl. 14:48 | Publisert i Digital skole, Konferanser og kurs, vurdering | 2 kommentarer
Stikkord: , , ,

I dag er jeg på kurs hos HFK i Skolearena og vurderingsmodulen med en fra IST. Jeg vil prøve å gjøre notater fra dette kurset fortløpende i bloggen (vi sitter på et datarom, og jeg vil ikke lagre denne teksten lokalt på denne maskinen)

Fokus på vurderingsmodulen. Det vil komme en ny versjon om et par dager, så det vil komme informasjon om dette etterhvert.

Alle skoler en er ansatt ved i HFK vil dukke opp i menyen oppe til venstre i vurderingsmodulen. Grunnen til at vurderingsmodulen åpnes i et eget vindu er at den ligger på en egen server.

Det har vært et problem med at default ligger som skoleåret 2006/07, dette endres ved å endre til inneværende skoleår, deretter logge av ved det røde krysset til høyre. I det øyeblikket vil de siste innstillingene lagres (det holder ikke å lukke vinduet).

De ulike funksjonene i fagvurderinger: Den blå piltasten er angreknappen, men hvis du har lagret endringene, dermed vil ikke denne funksjonen virke.

Dele-tegnet er et slettetegn. Vil alltid få ekstra spørsmål om du virkelig skal slette. Ellers er det en utskriftsknapp, og en kopieringsknapp (hvis du har liknende vurderingssituasjon flere år på rad)

Når man legger til en ny vurderingssituasjon, er det bare ett felt som er obligatorisk, og det er ruten «Beskrivelse». All annen informasjon er frivillig.

Læreplanmål: IST ønsker at vi etterhvert skal kunne importere læreplanmålene direkte. De holder på å lage en ny planmodul i IST som skal implementeres etterhvert. Per i dag må læreplanmålene skrives inn manuelt.

Vurderingskriterier: Tanken er å legge inn kriterier for måloppnåelse.

Vedlegg lærer: Klikke på binders for å kunne legge til filer. Det kan legges til en hel liste med vedlegg – tekstfiler, lydfiler, filmsnutt etc. Man ser vedleggene ved å klikke på «Vedleggsliste»

Vurderingsstatus: Så lenge det står som Under arbeid er det bare lærer som ser vurderingssituasjonen. Det må settes til publisert for at elevene skal kunne se disse. Det er egentlig ingen forskjell mellom «under arbeid» og «planlagt», dette er for at lærerne selv kan skille mellom ulike vurderingssituasjoner, som elevene ikke skal se.

I ny versjon må man BÅDE publisere selve vurderingssituasjonen og elevens vurdering. I dag holder det med elevens vurdering.

Type: Bruk denne litt strengt, slik at sorteringsmekanismen i Matrisefunksjonen fungerer.

Tellende: Har ingen automatisk funksjonalitet, det kommer ikke til å bli gjort noen beregninger av noe karaktersnitt i vurderingsmodulen.

Vekting: Et tallfelt. Kan angi hvor mye denne vurderingssituasjonen skal telle. Dette er også bare veiledende, ingen beregninger gjøres her heller. Det er fortsatt faglærers helhetsvurdering som skal telle for at karakteren skal settes.

Skalatype: De karaktersettene som kan brukes i vurderingsmodulen. Hvis vi savner en skalatype, må vi kontakte Svein Kirkevik.

Vurderingsdato: Lærer bestemmer selv hva denne datoen skal brukes til. Fradato, Tildato ved prosjekter.

Inni vurderingen: Hvis du ønsker å velge alle elever i en liste: Klikk på Velg

Sortering av vurderingssituasjoner: Alfabetisk.

«Min tekst»: I dag har kontaktlærer innsyn, i neste modul har kontaktlærer ikke mulighet til det. Datatilsynet krever at så lenge det ligger informasjon om elever innenfor et slikt datasystem, så skal eleven vite at dette finnes, og har krav på å lese dette hvis han/hun ønsker det. Pass derfor på hva du som lærer skriver i dette feltet.

Når du åpner det større vinduet for å legge inn mer tekst på vurderingen til den enkeltes elev, så kan du gå videre til neste elev ved pil nede til høyre.

Eleven kan legge inn vedlegg til en vurderingssituasjon. Altså kan eleven levere inn en oppgave via vurderingsmodulen i Skolearena.

Elevne kan også vurdere sitt eget arbeid før lærer vurderer. Eleven gjør dette i Vurderingstekst elev.

I ny versjon kommer en ny knapp med kopiering – slik at samme vurderingen kan gis til flere elever samtidig, eksempelvis ved gruppearbeid.

Hva med ekstraprøver? Opprett en vurderingssituasjon. De elevene som ikke skal ha denne vurderingssituasjonen sletets fra situasjonen, ved samme knapp som å slette vurderingssituasjon. Hvis du sletter feil elever, så kan alle elevene hentes frem igjen med knappen «Hent elever». Dette påvirker ikke allerede eksisterende vurderinger.

Det vil komme retningslinjer fra fylket i hvor mye som MÅ legges inn i vurderingsmodulen.

Rapporter: Neste versjon – der vil Excel-formatet virke, det gjør det ikke nå. Pdf funker nok best hittil…

Karakterer: trenger ikke å registreres i skolearena, det holder med vurderingsmodulen. Etterhvert vil vurderinger fra ITSL bli hentet inn i vurderingsmodulen også. Vurderingsmodulen synkronisert hvert døgn. Karakterene (termin og standpunkt) settes i Matrise-fanen. Det er bare karakterene som sendes til Extens. Vurderingsmodulen henter data fra Extens, men det er bare termin og standpunkt karakter som sendes tilbake.

                                        <Vi får se hvordan det ser ut for elevene (veldig greit å ha sett!)>

Vedlegg: I neste versjon kan vi legge inn egne vedlegg til enkeltelever.

Kontaktlærer: Her kan det legges inn situasjoner som er spesielt for kontaktlærer. Elevsamtaler etc. I fanen Elever vil kontaktlærer ha innsyn i alle situasjoner som er lagt ut, også de som ikke er publisert. Kontaktlærer vil kunne lese den lange teksten også. Her vil kontaktlærer kunne legge inn foresatte, og om de foresatte skal ha tilgang til vurderingsmodulen. Dette er en egen base, og vil ikke kommunisere med Extens. (Fravær kan legges ut som fil) Her er det foreløbig ingenting som viser at eleven er fylt 18år, dermed må kontaktlærer passe på!

Bekreftelser: Oransje for å ha sett, grønt for kommentar (både fra elever og foresatte)

 

Dett var dett. Kurset ferdig for i dag. (og her har det sikkert vært masse skrivefeil….)

Liv og lære

tirsdag 17 juni 2008, kl. 21:57 | Publisert i vurdering | 1 kommentar
Stikkord: , ,

Så blir det som det alltid blir. Jeg har masse tanker om alt jeg skal få gjort, i dette tilfellet før sommerferien tar til, og så blir det ikke helt sånn… Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle få gjort mye planleggingsarbeid for neste år disse dagene etter jeg var ferdig med standpunktkarakterene, men sånn har det visst ikke blitt. Det har rett og slett blitt noen veldig uproduktive dager – litt tidlig ferie? (På den andre side, så skal jeg på Geofaglærerkurs første uken av ferien, så jeg har ikke veldig dårlig samvittighet – satser på at vi får gjort mye felles planlegging der oppe 🙂 )

Men jeg har nå jobbet litt i går og i dag igjen. I går ble den store rydde- og kaste-dagen. Pulten min har sett ut som etter et bombenedslag – men nå er den strøken! Jeg fylte et par av papirbosskassene med papirer jeg ikke trenger lenger. Det var UTROLIG DEILIG! Det skal bli godt å komme tilbake til en ryddig pult! Jeg har bare et par skuffer til jeg må gå gjennom i løpet av torsdagen.

I dag var det aktivitetsdag på skolen, og jeg synes det er noe som vi alle skal være med på, ikke bare kontaktlærerne. (og særlig når det er OK vær… 🙂 ) Så jeg og Hilde KK gikk opp Stoltzen, til Brushytten, og så til Skomakerdiket der vi fant lærere og elever. Typisk nok var det stort sett Vg1-elever som var der, så det var få av mine elever (i år har jeg hatt Vg2 og VKII). Men vi var alle enige om at det hadde vært en fin dag.

I morgen er det planleggingsdag, og jeg skulle etter planen egentlig hatt et innlegg/»kurs» for realfagsseksjonen i å skrive matematikk med MathType. Jeg hadde en liten ressurs et par uker etter jeg var helt friskmeldt som jeg skulle bruke til å sette meg inn i dette og skrive en liten manual til lærere og elever. Dette forsvant i streiken – og vi skal jo ikke ta igjen streikerammet arbeid, så dermed har jeg ikke gjort noe på dette etter streiken. Men så er det jo noe som skal brukes i min eget arbeid til høsten uansett, så jeg kunne likegodt sette meg ned og gjøre noe litt kjapt. Så tre timer seinere har jeg fått laget en kort oversikt over de viktigste hurtigkommandoene i MathType, sånn at vi ikke får musesyken hele gjengen, og laget meg en plan for en gjennomgang for de andre. Og ikke nok med det, jeg har forberedt oppgaver for de også! Gjett om jeg plutselig følte meg flink igjen!

I tillegg til MathType, har jeg i dag brukt litt tid på å lese gjennom Forskriften til opplæringsloven igjen, og S.H.Lindstrøms artikkel i Utdanning, siden vi skal ha en fellesøkt om dette på planleggingsdagen i morgen. Jeg har vel ikke blitt veldig mye klokere, men har fått et par nye tanker om neste års vurderingsarbeid. Dette er helt klart dette jeg savner arbeidserfaring på. Undervisning er kjekt og moro, selv om jeg er fersk som lærer. Men vurderingsarbeidet – som tross alt er så utrolig viktig – det sliter jeg litt mer med. Så her har jeg fortsatt en god vei å gå!

Men for å ta en kort oppsummering om hva jeg ønsker å gjøre før neste skoleår:

 • gå gjennom læreplanene i Geofag 1 og Geofag 2, vekte kompetansemålene, og tenke ut ideer til vurderingssituasjoner som er passende for de ulike kompetansemålene (hva kan gjøres muntlig, skriftlig og praktisk?)
 • tenke ut bedre oppgaver samtidig som jeg jobber med læreplanen – jeg trenger øvelse i å lage gode oppgaver, både til praktiske oppgaver utenfor og i klasserommet, flervalgstester etc
 • lage tentative årsplaner i Geofag 1 og Geofag 2, med forslag til aktiviteter og vurderingssituasjoner, jeg ønsker å bruke mer tid utenfor klasserommet i begge disse fagene enn jeg har fått til i år
 • sette opp værstasjonen
 • gå gjennom læreboken Terra Mater skikkelig, og håper at Terra Nostra kommer i tide sånn at jeg får gjort det med den også
 • gå skikkelig gjennom eksempeloppgaven til eksamen i Geofag 2, jeg synes å huske at når jeg skummet gjennom den tidligere i vår at jeg syns den var for samfunnsvitenskapelig rettet, Geofaget er tross alt et realfag, og det må eksamen gjenspeile. Jeg håper at dette er noe vi kan få diskutert på feltkurset neste uke
 • sette opp Wikier for fagene
 • planer for IKT-kurs til skolestart

Osv osv

Endel av dette kan jeg iallfall begynne på i morgen og på torsdag, og noe får vi forhåpentligvis tatt tak i når vi er på Vatnahalsen.

Men nå er det kveld – jeg skal henge opp en klesvask, spise kvelds og slappe litt av før jeg kryper til sengs!

Tudelu!

Blogg på WordPress.com.
Entries og kommentarer feeds.